Könyvtárunk története

Az intézményről....

Indulás: Városi Tanács VB a 13/1984. VB. sz. határozatával elfogadta egy új integrált egység programtervét a 10/1984 sz. határozatával jóváhagyta engedélyokiratát, amely szerint fel kell építeni egy önálló, több funkció ellátására alkalmas helyiségekkel bíró óvoda, iskola komplexumot, biztosítani kell közművelődési alapellátást is.

1985-ben kezdődött el az építkezést 1987. december 15.-ig fejeződött be. Kivitelező a Zala megyei ÁÉV. Tervező Baránka József.

Induláskor Kertvárosi Nevelési Központ volt a neve, majd 1988. április 1 –én került sor a névadásra és a felavatásra. Ekkor felvette az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ nevet.

Az ÁMK új típusú intézmény, melynek alapintézménye az általános iskola. Többfajta művelődési és nevelési feladat ellátású, összevont rendszer, mely iskola, óvoda és egy közművelődési – könyvtári egység integrációja. Mint ilyen 3 évtől 14 éves korig oktatási, nevelési, képzési, művelődési, egészségnevelési ellátást biztosít.

Az AMK közművelődése szervezi a tanórán kívüli művelődési feladatokat és szabadidős tevékenységet. Kiemelkedő szerepe van a könyvtárnak, mely az iskolai- óvodai feladatokon túl a Kertváros első és egyetlen felnőtt könyvtára.

Könyvtár indulása...

1986 októberében az épület egyik emeleti szertárjában adományozóknak köszönhetően indulhatott meg a kölcsönzés. 1987 februárjától 2, októberétől 3 könyvtáros dolgozott a könyvbeszerzés és az állománybevétel érdekében. 1988-as év elejére megérkezett a könyvtár berendezése és kialakult az egyterű könyvtár funkcionális terei. Jobb felül a felnőtt kölcsönző tér, a zenei részleg, olvasóterem, bal felül a szabadpolcos tér, foglalkoztató tér gyerekek részére, és a folyóirat olvasó is itt került kialakításra.

Az ünnepélyes megnyitóra 1988. február 1-én került sor, ekkor már a szabadpolcon közel 10000 kötetkönyv, 300 hangzó anyag, 100 folyóirat várta az érdeklődőket és a leendő olvasókat.

A lehetőségeket behatárolta a lakótelepi életforma és a peremkerületi elhelyezkedés. Bár az érdeklődés nagy volt, de mégis el kellett fogadtatni, hogy az intézmény nemcsak az oktatás céljából épült, hanem egy általános művelődési központ, melynek feladatköre sokkal szélesebb, mint az iskoláé.

Komoly olvasószolgálati munka kezdődött, a környék iskoláinak, óvodáinak sokszínű foglalkozási ajánlattal. A rendezvények a megismertetést és a népszerűsítést célozták meg.

A könyvtár állományának építését alapjaiban az általános gyűjtőkör, az ellátandó feladatkörök, az olvasói igények és a rendelkezésre álló forrás határozták meg. Tehát közművelődési, felnőtt- gyermek- és iskolai könyvtár egészséges ötvözetét hozták létre és ebben a formában működött továbbra is.

A könyvtár dokumentumai szabadpolcon találhatók,a különböző állományegységek jól elkülönülnek egymástól.

Az állomány feltárása kezdetben cédulaformátumban, majd 1993 májusától számítógépes formában épült. A számítógépes feldolgozás az ELKA, majd a TEXTLIB nevű integrált könyvtári programmal történt és jelenleg is ezzel dolgozunk.

A könyvtár a hét öt napján várja olvasóit. Szolgáltatásaink hagyományos könyvtári tevékenységek. 2004-től működik e-magyarországpont. Idegen nyelvű tanulóközpont is volt (4 nyelvű). Majd 1993-1995 – ig Oktatóbázisként működött. Ennek keretében a Deák Ferenc Szakközépiskola végzősei a könyvtár belsőmunkáival ismerkedhettek meg.

Az intézmény életében szerkezeti átalakulások zajlottak, ami a könyvtár munkáját is befolyásolta. Gimnáziumi oktatás indult 1998-ban, 2003-ban megszűnt az óvoda és az általános iskola. Azonban új intézményegységgel gyarapodott, a Nevelési Tanácsadóval. Az új helyzet folyamatos átalakulást, korszerűsítést jelentett az olvasók megtartása és az új olvasók megszerzése tekintetében is.

2013 - ban újabb változások következtek be. Megváltozott a neve, Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja lett, melyhez a város külső településrészén működő általános iskola könyvtára, mint fiókkönyvtár csatlakozott.

Az új helyzet újabb kihívásokhoz vezetett. Át kellett gondolni illetve újra kellett fogalmazni feladatainkat. Majd egy pár hónap eltelte után az intézmény nevében megint csak változás következett be, akkor kapta a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára nevet. Ilyen formában látta el a kertváros lakosságának kulturális igényét. Közben az állomány és a használat is folyamatosan gyarapodott. Elindult a könyvtár honlapja ahol most már folyamatos tájékoztatás zajlott a mindennapi munkánkról.

A könyvtár jelenleg is rendszeresen tart foglalkozásokat az óvodák, iskolák részére. Kiemelném itt a Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ csoportjaival való tevékenységet, amely komoly, másfajta érzékenységet kíván.

2016 január 1 - vel ismét intézményi átszervezés történt. Az önkormányzat megszüntette a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára intézményt, és a könyvtárat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárhoz csatolta, mint tagkönyvtár működik tovább a Csácsbozsoki fiókkönyvtárával együtt. Újra felvette az Apáczai Csere János nevet, és új, korszerűbb honlappal is jelent meg.

Számunkra ma is az ember áll a középpontban: olvasóinkat egyenrangú partnerként kezeljük, kiemelkedő figyelmet fordítunk a felnövekvő generációra, akik a vizuális információt részesítik előnyben az olvasással szemben, nyitottak vagyunk a könyvtárhasználók felé, hiszen mai világunkban nagyon fontos a jó szó.

A stratégiai tervezés könyvtárunk életében is fontos szerepet kapott. Célunk: a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a szolgáltatások színvonalas nyújtása.

ÍZELÍTŐ KÖNYVTÁRUNK TÖRTÉNETÉBŐL KÉPEKBEN:

KEZDET

KÖNYVTÁROSOK

JELEN